-->

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Με νόμο (και ...προς το παρόν), καταργείται η προβαδίζουσα κατηγορία στην επιλογή προϊσταμένων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Στο νόμο 4272 ΦΕΚ Α' 145 11 07 2014 Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, άρθρο 26, αντικαθίσταται η περίπτωση γ, της παρ. 6, αρ. 54 του ν. 4178/13 ως εξής: 

Άρθρο 26.
"Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων
αναφορικά με τους οργανισμούς των νοσοκομείων
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταβατικά και έως τις 30.6.2015 εξαιρούνται της 
εφαρμογής του παρόντος άρθρου τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας, η οργάνωση των οποίων εξακολουθεί να διέπε−
ται από τις κείμενες για αυτά ειδικές διατάξεις.»
2. Μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής 
των προϊσταμένων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, 
όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση οργα−
νισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι:
Για τις θέσεις ευθύνης όλων των οργανικών μονάδων 
των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται 
να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών 
ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής 
των προϊσταμένων αυτών."

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καταργείται ,τουλάχιστον προσωρινά και μέχρι της ολοκλήρωσης των οργανισμών, η προβαδίζουσα κατηγορία ( ΠΕ ) στην επιλογή προϊσταμένων.(Κάτι που αποτελούσε αίτημα του Συνδικαλιστικού κινήματος και της ΠΟΕΔΗΝ)
Συνεπώς το ίδιο δικαίωμα στις κρίσεις έχουν οι ΠΕ κ ΤΕ συνάδελφοι.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου