-->

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Δείτε με ποια κριτήρια θα γίνονται οι μετακινήσεις των νοσηλευτών στα νοσοκομεία!

Αναρτούμε παρακάτω τις προτάσεις της ΕΣΑΝ στο Υπουργείο, σχετικά με τις μετακινήσεις, εντός και εκτός Νοσοκομείου, του Νοσηλευτικού προσωπικού. 

Σημ.  Η γενική διαπίστωση, είναι πως πρόκειται για μια από τα ίδια, καθώς οι όποιες ρυθμίσεις επιχειρούνται - ιδιαίτερα για τις εσωτερικές μετακινήσεις - ανατίθενται εν τέλει  για να εφαρμοστούν από τη Νοσηλευτική υπηρεσία και τη Διοίκηση.  Οι περισσότερες από τις προϋποθέσεις που μπαίνουν, εύκολα γίνονται "λάστιχο" και σε πολλά Νοσοκομεία είναι "από χέρι" ανεφάρμοστες λόγω της κατάστασης που επικρατεί και τις ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχουν περιθώρια ελιγμών που αναιρούν όποια , εν δυνάμει, απόπειρα αντιμετώπισης των ρουσφετιών και των εκδουλεύσεων, σε βάρος των υπολοίπων συναδέλφων. 

Μακάρι να κάνουμε λάθος αλλά υποψιαζόμαστε πως η ομάδα που συνέταξε τις προτάσεις έχει πολύ καιρό να δουλέψει σε βάρδια (αν έχει δουλέψει). Όσο για τις διάφορες εξαιρέσεις και διευκολύνσεις λόγω υγείας, κοινωνικών συνθηκών κλπ, από τη μικρή μας εμπειρία διαπιστώνουμε πως για άλλη μια φορά περνάνε σε όλο και πιο σφικτό έλεγχο από τις Νοσηλευτικές διευθύνσεις. Τους δίνεται το περιθώριο να αξιολογούν τις διάφορες περιπτώσεις ανάλογα με το ποιός είναι αρεστός και ποιός όχι, αφού η τελική απόφαση αντί να λαμβάνεται από αντιπροσωπευτικό και πολυμελές όργανο με διαφάνεια και καθαρότητα, θα είναι αρμοδιότητα της διεύθυνσης.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά και δείτε "πίσω απ' τις γραμμές", είναι χρήσιμο για όλους.

 Νέοι κανόνες 

    Νέους ενιαίους κανόνες για τη μετακίνηση των νοσηλευτών στα νοσοκομεία επιχειρεί να προωθήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Νέο κανονιστικό́ πλαίσιο που θα διέπει τις ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, αναμένεται να θεσμοθετήσει άμεσα το υπουργείο Υγείας. Στόχος να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους όταν γίνονται μετακινήσεις από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και να εξαλειφθεί το φαινόμενο των ρουσφετολογικών μετακινήσεων. 
    Στους νέους κανόνες θα λαμβάνονται υπ όψιν οι υπηρεσιακές ανάγκες, η επιθυμία του εργαζόμενου, καθώς μεταξύ άλλων και η εμπειρία και τα τυπικά προσόντα που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) που έχει συσταθεί, προτείνει σειρά αλλαγών προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 

 Κατηγοριοποίηση των Τμημάτων Με βάση την εισήγηση του ΕΣΑΝ
ξεκινά και η κατηγοριοποίηση του κάθε τμήματος με βάση τη βαρύτητα

   Γι αυτό και σε κάθε νοσοκομείο συστήνεται από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ειδική επιτροπή κατηγοριοποίησης των τμημάτων που κατατάσσει τα τμήματα σε βαρύτητα κι επανεξετάζει κάθε 2 έτη την κατάταξη. 
 Η επιτροπή είναι 7μελής, συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την κατάταξη κι αποτελείται: Από την-ον Δ/ντρια-(ή) ως πρόεδρο, δύο υποδιευθύντριες-(ές), δύο προϊστάμενες-(ους) μία-(ένα) αναπληρώτρια-(ή) προϊσταμένη -(ο) και μια-(ένα) Νοσηλεύτρια (ή) με τρόπο ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατόν όλες οι βασικές ειδικότητες. 
1 Εκτός της Δ/ντριας τα μέλη της επιτροπής κατηγοριοποίησης ορίζονται με κλήρωση. Η θητεία της επιτροπής είναι 4ετης εκτός εάν προηγηθούν κρίσεις όποτε η νέα σύνθεση ακολουθεί τις κρίσεις. Στις περιπτώσεις που κάποιο μέλος της αλλάξει ιδιότητα απαλλάσσεται των καθηκόντων του και στη θέση του κληρώνεται νέο. Τις αιτήσεις εξετάζει η επιτροπή κάθε χρόνο και καταθέτει σχετικό υπόμνημα στην Διεύθυνση Ν.Υ. 

 Τα κριτήρια μετακίνησης 

 Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) μετά από σχετικές αναλύσεις προτείνει
στον υπουργό Υγείας σειρά κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν για να μετακινείται ένας νοσηλευτής. Τα κριτήρια που προτείνονται είναι τα εξής:
 1.Η ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση
των προϊσταμένων τμημάτων γίνεται με απόφαση Διοικητή ύστερα από εισήγηση της Νοσηλευτικής διεύθυνσης. 
 2. Η ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και των αναπληρωτών προϊσταμένων είναι αρμοδιότητα της Νοσηλευτικής διεύθυνσης και γίνεται μετά από εισήγηση της στο Διοικητή, στο σύνολο των Νοσηλευτικών Τομέων 
 3. Τα Νοσηλευτικά τμήματα κατατάσσονται σε βαριάς, μέτριας και ελαφριάς βαρύτητας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία. Σε όσα τμήματα δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κατηγορία ( π.χ. ενδοσκοπικό τμήμα) η ένταξη γίνεται με βάση α) τη γνώση από τις διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές, β) την εμπειρική γνώση του νοσοκομείου, γ) τον αριθμό των παρεμβάσεων, δ) την εμπειρία που απαιτείται. 
 4. Προτεραιότητα στο κριτήριο μετακίνησης έχει η βαρύτητα του τμήματος και τα χρόνια υπηρεσίας σε αυτό. Υψηλές ειδικεύσεις εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συνεκτιμώντας τα τυπικά προσόντα. Η απόκτηση από τον Νοσηλευτή μιας εκ των ειδικοτήτων λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις 
 5. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να καλύπτει και τις 3 κατηγορίες βαρύτητας μένοντας τουλάχιστον 7 χρόνια σε κάθε μία από αυτές εκτός εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να παραμείνει σε τμήμα βαρύτερης κατηγορίας. 
 6. Οι μετακινήσεις γίνονται τακτικά κατ ́ έτος εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις ανάγκες της υπηρεσίας και το ιστορικό μετακινήσεων του Νοσηλευτή.
 7. Οι μετακινούμενοι γνωρίζουν τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα την μετακίνησή τους, εκτός εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. Οι μετακινήσεις θα γίνονται με έναρξη την αρχή του επόμενου μήνα εκτός έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης. 
 8. Έκτακτες μετακινήσεις πραγματοποιούνται όποτε υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη. Η επιλογή του μετακινούμενου γίνεται με τα γενικά κριτήρια μετακινήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις μετακινήσεων που υφίστανται. 
 9. Κάθε εργαζόμενος μετά την πάροδο 10 ετών εάν επιθυμεί, δικαιούται μετακίνησης ανεξαρτήτου τμήματος 
 10. Στο προσωπικό με περισσότερα από 10 χρόνια σε ελαφρύ τμήμα, ή 8 σε βαρύ, εξετάζεται αυτοδίκαια η μετακίνησή τους. Σε κάθε περίπτωση η παραμονή στην ελαφριά κατηγορία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χρόνια του βίου εκτός κι αν συντρέχουν σοβαρές προϋποθέσεις (παρ.14). 
 11. Κανένας εργαζόμενος δεν παραμένει σε μόνιμο πρωινό ωράριο πέραν της 5ετίας εάν δεν υπάρχει σοβαρή αιτιολογική βάση και ειδικά πριν την εξάντληση των 2/3 του εργασιακού του βίου (εξαιρουμένων της περίπτωσης της παρ. 15&14) 
 12.Εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν σε εξειδικευμένο τμήμα υποβάλλουν αίτημα στην Ν.Υ , η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας, τα τμήματα που έχει εργαστεί ο ενδιαφερόμενος, το επίπεδο των σπουδών και τις εξειδικεύσεις του. 
 13. Ο χρόνος μακροχρόνιας απουσίας (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.α. άδειες) δεν προσμετρείται στον χρόνο παραμονής στο τμήμα. Μετά από μακροχρόνια απουσία ο εργαζόμενος τοποθετείται εκ νέου από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 5 & 14 και την επιθυμία του εργαζομένου. 
 14.Σε περίπτωση που η αίτηση μετακίνησης αφορά λόγους ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος, αυτή αιτιολογείται από αρμόδια πιστοποιημένη αρχή έκθεση από τον ιατρό εργασίας, υγειονομική επιτροπή, (Κ.Ε.Π.Α). Άλλες περιπτώσεις (π.χ. κοινωνικά ζητήματα) εξετάζονται κατά περίπτωση και αιτιολογημένα με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. Οι διευκολύνσεις και μετακινήσεις σε άτομα με προβλήματα υγείας θα επανεξετάζονται για την εξακολούθηση ύπαρξης του προβλήματος. 
 15. Επισκέπτες/τριες υγείας και Μαιευτές/ες μπορούν να μετακινούνται μόνο σε τμήματα που προβλέπεται να καλύπτουν. 
 16. Κάθε Νοσηλευτής έχει ατομικό φάκελο με τα τυπικά προσόντα και το ιστορικό μετακινήσεων που τον συνοδεύει και διατηρεί το Γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 
 17. Δε γίνονται μετακινήσεις σε θέσεις με αλλότρια καθήκοντα 

(οι επισημάνσεις δικές μας, το άρθρο της Μ. Γλένη από το healthreport)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου