-->

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

(Σημ: Με 0,50 λεπτά και 1 ευρώ κατά κεφαλή είναι λογικό να έχουν ξεσηκωθεί οι υποψήφιοι και μέλλοντες οικογενειακοί γιατροί. Θα αναφερθούμε σ΄αυτό σύντομα.Προς το παρόν το άρθρο παρακάτω για το τι προβλέπεται καιπως θα λειιτουργήσει το σύστημα όταν εφαρμοστεί, κάτι βέβαια που θα επηρεάσει όλους μας.)
Την διαδικασία επιλογής οικογενειακών ιατρών και την αποζημίωσή τους, προκειμένου να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, προβλέπει μεταξύ άλλων απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Σύμφωνα με την απόφαση,  ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών.
Όπως αναφέρεται, οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βάσει συντελεστών ανά ηλικιακή ομάδα, οι οποίοι ορίζονται ως ακολούθως:
0-14 ΕΤΩΝ:  1,08
15-44 ΕΤΩΝ:  0,50
45-64 ΕΤΩΝ:  0,86
65+ ΕΤΩΝ : 1,00
Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε ένα (1) ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Έτσι, η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας υπολογίζεται στα 1.623,78€. Κατά το πρώτο τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή του εν λόγω οικογενειακού ιατρού ανέρχεται στα 1.623.78€ και εν συνεχεία προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€.
Οι οικογενειακοί ιατροί με ειδικότητα παιδιάτρου, είναι υπεύθυνοι για 1.500 εγγεγραμμένα παιδιά, έως και 14 ετών.
Ωράριο
Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:
– Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
– Ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
– Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.
– Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.
Σημειώνεται ότι για περιοχές που ο προς κάλυψη πληθυσμός είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου, παρέχονται πρόσθετα χρηματικά κίνητρα κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Από:  healthview.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου