-->

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υπογράψουν 193 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.


Σημ. Έχουμε ήδη σχολιάσει το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων και τη σημασία του, για τους εργαζόμενους. Έχουμε τονίσει - και επιμένουμε - πως στην ουσία πρόκειται για μια ακόμα εργολαβική σχέση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς διάρκεια, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια εκβιαστική σχέση που σου επιβάλλει πότε και πόσο θα δουλέψεις, πότε και πόσο θα πληρωθείς.  Η πραγματικότητα βέβαια είναι πως τα Νοσοκομεία χρειάζονται μόνιμες σχέσεις εργασίας για μόνιμες ανάγκες και όλες τις υπηρεσίες οργανικά ενταγμένες σ' αυτά.  Άλλωστε είναι γνωστό πως δεν υπάρχει ενιαία στάση που να αφορά όλα τα Νοσοκομεία καθώς έχουν γίνει προσφυγές από τους εργολάβους και άλλα νομικά προβλήματα. Να θυμίσουμε πως ακόμα και εκεί που τα Νοσοκομεία έχουν προχωρήσει σε συμβάσεις, σε πολλές περιπτώσεις έχουν αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους για μήνες.

Η είδηση παρακάτω αφορά τέτοιες συμβάσεις εργαζομένων που θα κάνει το <<Γ. Γεννηματάς>>

 Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:
31 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης
105 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
57 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων)
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ. 11527- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ν. Ερημίτη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2032168). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου