-->

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Ποια υλικά θα προμηθεύονται δωρεάν οι ασφαλισμένοι από 1/4 (πίνακας)

Τα υλικά που έχουν ενταχθεί στις νέες κατηγορίες συμβάσεων και τα οποία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να προμηθεύονται επί πιστώσει, αποκλειστικά από τους συμβεβλημένους παρόχους από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Τα υλικά αυτά είναι τα κάτωθι:


Εννοείται ότι για όσα υλικά/υπηρεσίες ΔΕΝ αναφέρονται στον προαναφερόμενο πίνακα, η διαδικασία προμήθειας και αποζημίωσής τους παραμένει ως έχει. Για τα υπόλοιπα υλικά του πίνακα, η διαδικασία που «εγκαινιάζεται «από τον επόμενη μήνα, έχει ως εξής:
Εκτέλεση Γνωματεύσων
Για τα ανωτέρω υλικά ο Δικαιούχος των παροχών, προσέρχεται από 01/04/2017 μόνο σε συμβεβλημένο πάροχο και δίδοντας τη γνωμάτευση παραλαμβάνει (ή του αποστέλλονται) τα αντίστοιχα υλικά που περιγράφονται σε αυτή και στις ποσότητες που δικαιούται με βάση τον ΕΚΠΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώσει παροχή των ανωτέρω υλικών απευθείας σε δικαιούχο ή σε μη συμβεβλημένο πάροχο από 01/04/2017 και μετά.
Ο συμβεβλημένος πάροχος εκτελεί τις Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί προς τους Δικαιούχους και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν για την κατηγορία προϊόντων/υλικών χωρίς να δύναται να αλλάξει την κατηγορία των προϊόντων/υλικών ή να εξαργυρώσει αυτές.
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Οργανισμός επικαιροποιεί τα κάτωθι:
Παραλαβή αιτημάτων αποζημίωσης
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνουν Εκτελέσεις γνωματεύσεων με ημερομηνία έως και 31/03/2017, των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν συμβασιοποιηθεί, από δικαιούχους (ασφαλισμένους) ή/και από επιχειρήσεις με εξουσιοδότηση. Εκτελέσεις γνωματεύσεων με ημερομηνία από 01/04/2017 και μετά δεν θα παραλαμβάνονται από δικαιούχους (ασφαλισμένους) ή από μη συμβεβλημένους παρόχους.
Αποζημίωση Υλικών σε Συμβεβλημένους Παρόχους
Α) Έως τις 31/03/2017 θα γίνονται δεκτές Εκτελέσεις γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-dapy) για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει τον παλαιότερο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπου αυτό απαιτείται, και να έχει εγκριθεί από τις έως σήμερα αποφάσεις αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Στις Εκτελέσεις αυτές θα αναφέρονται οι τιμές των προϊόντων, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί με σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού ή οι μέγιστες αποδιδόμενες τιμές με βάση τον ΕΚΠΥ.
Β) Από 01/04/2017 θα γίνονται δεκτές Εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει τον νέο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση όπου το προϊόν δεν έχει εισαχθεί στο νέο μητρώο δεν θα αποζημιώνεται.
Γ) Έως τις 30/04/2017 θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών, χωρίς να απαιτείται να καταχωρηθεί ο μοναδικός αριθμός barcode, ενώ τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους γενικότερους όρους αποζημίωσης που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ.
Κρίνεται σκόπιμο να ανακοινωθεί ότι πιθανές νέες τιμές αποζημίωσης σε προϊόντα θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία που αυτές θα ανακοινωθούν και μετά.
Οι εισαγωγείς οφείλουν να έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους στο νέο μητρώο το συντομότερο ώστε να είναι αποζημιούμενα με τον νέο κωδικό μητρώου από 01/04/2017.
Από 01/05/2017, τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει και το μοναδικό αριθμό barcode (άυλη ταινία γνησιότητας) από τη σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα, διότι το σχετικό πεδίο θα είναι υποχρεωτικό στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων

  Ιοκάστη Αλειφεροπούλου (virus)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου