-->

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών.


Στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών προχώρησε ο αν.υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Ειδικότερα με υπογραφή του Π.Πολάκη αλλάζουν οι προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του νοηθού νοσηλευτή καθώς προστίθενται και άλλες σχολές που θα αναγνωρίζονται πλέον.
Αναλυτικά όλη η απόφαση:
Η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β ́1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β ́262) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.69740/13/17-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β ́2962), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο εδ. α ́ του άρθρου 1 μετά τη φράση «και στους πτυχιούχους ΤΕΕ Α ́ και Β ́ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθού Νοσηλευτή”» και πριν τις λέξεις «ως κατωτέρω» προστίθενται τα εξής : «και στους πτυχιούχους ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και στους πτυχιούχους των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας”».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως ακολούθως :
«γ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή»
δ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή» Η περίπτωση γ) αναριθμείται σε ε).
3. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 ως ακολούθως:
«Για τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π όλων των επιμέρους ειδικοτήτων «Βοηθού Νοσηλευτικής», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ του Ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα Ι.Ε.Κ»
Τα άρθρα 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργική Απόφαση.
Από: healthreport

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου