-->

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργική απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8−6−15 (ΦΕΚ 1078/Β ́) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15−7−2015 (ΦΕΚ 1499/Β ́)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 34 τουΝ. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α ́).
β. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α ́).
γ. του άρθρου 44 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α ́).
δ. του Π.δ. 106/14 (ΦΕΚ 173/Α ́) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» όπως αυτός ισχύει.
ε. του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ́) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ́) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
ε. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42873 (ΦΕΚ 1078/Β ́) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου−διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών» απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 53255 (ΦΕΚ 1499/Β ́) όμοια.
2. Την Υ104/2−3−2015 (ΦΕΚ 309/Β ́) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42873 (ΦΕΚ 1078/Β ́) υπουργικής απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 53255 (ΦΕΚ 1499/Β ́) όμοια ως εξής:
α. Το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 2 «Διαδικασία υποβολής αίτησης και τρόπος καταχώρησης στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών» αντικαθίσταται ως έξης:«Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς δεν καταθέσουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δήλωση προτίμησης, οφείλουν να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, μέχρι και 14 Αυγούστου 2015 ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο επικουρικών ιατρών και να τοποθετηθούν οπουδήποτε σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας (Γενικό Πρωτόκολλο−Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων−Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφοράς, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής 14/8/2015. Όσοι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν καταθέσουν την υπεύθυνη δήλωση παραμονής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών, διαγράφονται αυτοδικαίως».
β. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 «Διαδικασία τοποθέτησης − Χρονική διάρκεια−Αποδοχές επικουρικών ιατρών» αντικαθίσταται ως εξής:«Ο επικουρικός ιατρός οφείλει να παρουσιαστεί στο φορέα που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησης του».
2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42873 (ΦΕΚ 1078/Β ́) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15−7−2015 (ΦΕΚ 1499/Β ́) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου