-->

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Δημόσιο: Μειώνονται έως 20% επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ (εγκύκλιος)
Τον περιορισμό της βάσης υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ για τους δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπει κοινή εγκύκλιος που εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εγκύκλιος αφορά τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων αποδοχών, από 1/1/2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, τόσο για τους “παλαιούς ασφαλισμένους” όσο και για τους “νέους ασφαλισμένους” .
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, ο νέος τρόπος υπολογισμού θα επιφέρει μειώσεις από 10% έως και 20%, κατά περίπτωση και αφορά περίπου 250.000 δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη 15ετία.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και συγκεκριμένα επιδόματα (όπως θέσης ευθύνης, ανθυγιεινής εργασίας και παραμεθορίων περιοχών) και όχι το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών.
Οι ασφαλιστέες αποδοχές κατά κατηγορία ασφαλισμένων είναι:
Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» η βάση υπολογισμού επί της οποίας θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, είναι

α. ο βασικός μισθός
β. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.
Για τους «νέους ασφαλισμένους», ως βάση υπολογισμού νοούνται:
α. ο βασικός μισθός,
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, και 19 (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών) του ν.4354/2015.
Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει:
Α. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 έχουν ορισθεί νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης, από την 1/6/2016, και επιπλέον προσδιορίσθηκε η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών .
Ειδικότερα, ως βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.
Επισημαίνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 έχουν προσδιορισθεί τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η βάση υπολογισμού των μισθωτών και των εργοδοτών για κύρια σύνταξη υπέρ φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικά για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που υπάγονται στις διατάξεις
του ν.4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) και μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στο
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ως βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης, από την 1/1/2017, νοείται αυτή η βάση υπολογισμού όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του ν.4387/2016 με το
οποίο έχουν θεσπισθεί ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου .
Συγκεκριμένα, με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι, από 1.1.2017, το συνολικό
ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α., ασφαλισμένου και εργοδότη,
ανέρχεται σε ποσοστό20% επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών.
Επιπλέον με την αναφερόμενη στο σχετ.1 κοινή εγκύκλιο, προσδιορίσθηκαν
οι συντάξιμες αποδοχές, σύμφωνα με την οποία ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές
θεωρούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές,
διατηρώντας τον διαχωρισμό των ασφαλισμένων, σε παλαιούς και νέους κατά τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις.
Επίσης καθορίζονται καοι εισφορές για τους υπάλληλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ( ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ).
Συγκεκριμένα οι ασφαλιστέες αποδοχές κατά κατηγορία ασφαλισμένων είναι:
— Για τους “παλαιούς ασφαλισμένους” η βάση υπολογισμού επί της οποίας θα υπολογίζονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, είναι
α. ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/15,
β. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.
— Για τους “νέους ασφαλισμένους”, ως βάση υπολογισμού νοούνται οι αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν, δηλαδή:
α. ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/2015 και
β. τα επιδόματα και οι παροχές των άρθρων, 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης), 18 (επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, και 19 (επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών) του ν.4354/2015.
Το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές προκύπτει από τα οριζόμενα στις παρ. 2 α και β του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 .
Συνεπώς, τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσοστά εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για τους μισθωτούς του Δημοσίου, από την 1/1/2017, υπολογίζονται σε εκείνες τις ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για κύρια σύνταξη.
Επιπλέον, η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.3863/2010, πρόσθετη ειδική εισφορά, για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ποσοστού 2% (επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο) θα υπολογίζεται επί των ίδιων ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την κύρια σύνταξη (Τμήμα ΙΙ παρ.Β της ως άνω κοινής εγκυκλίου -σχετ.1).
Ειδικότερα, για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιών και νέων) η πρόσθετη ειδική εισφορά θα υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συνταξίμων αποδοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου