-->

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Εξαίρεση από νυχτερινές εφημερίες για ειδικευόμενες γιατρούς με μωρό.

Μητέρες με βρέφος εξαιρούνται από νυχτερινές εφημερίες νοσοκομείων

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τις νυχτερινές εφη­μερίες ίων νοσοκομείων οι ειδικευόμε­νες γιατροί - μητέρες με παιδί μικρότερο του ενός έτους, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του υπουργείου Υγείας, που δίνει απα­ντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων γιά την απασχόληση νεαρών γιατρών - μητέρων.
Οι ειδικευόμενες γιατροί έχουν το δι­καίωμα να ενταχθούν σε ειδικό καθε­στώς απασχόλησης μετά τη γέννηση του παιδιού τους, αξιοποιώντας τις ευεργετι­κές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγμα­τος 176/1997, που ορίζει ότι κάθε εργαζό­μενη με πλήρη ή μερική απασχόληση τη νύχτα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε αντίστοιχη θέση ημέρας, για διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό. Οι ειδικευό­μενες γιατροί - μητέρες μπορούν πάντως, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρες ωράριο, ακολουθώ­ντας κανονικά το πρόγραμμα εφημεριών. Οι ειδικευόμενες γιατροί - μητέρες που επιθυμούν να εξαιρεθούν από τις νυχτερινές εφημερίες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ιατρικά πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι είναι αναγκαίο να εντα­χθούν σε ειδικό καθεστώς. Όσον αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της ειδί­κευσής τους (μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τον τοκετό), ο εκπαιδευτής τους έχει την αρμοδιότητα να ορίσει τον αριθμό των εφημεριών που θα κάνουν οι γιατροί - μητέρες, λαμβάνοντας υπόψη το μειωμέ­νο ωράριό τους και το γεγονός ότι πρέπει να μεγαλώσουν ένα βρέφος.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου