-->

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Πως θα γίνονται οι εγγραφές στον οικογενειακό γιατρό και στις ΤΟΜΥ! Τι προβλέπει εγκύκλιος

Εγκύκλιο για το πως θα εγγράφονται οι πολίτες στις ΤΟΜΥ αλλά και πως θα επιλέγουν οικογενειακό γιατρό εξέδωσε το υπουργείο Υγείας μέχρι να δημοσιευτούν οι ερμηνευτικές υπουργικές αποφάσεις του σχετικού νόμου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν ως οικογενειακό γιατρό είτε από τις ΤΟΜΥ, είτε από τα Κέντρα Υγείας ή ακόμη και συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ. Άγνωστο βέβαια παραμένει αν γιατροί των Κέντρων Υγείας αλλά και οι ιδιώτες γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεχθούν να επιφορτισθούν με επιπλέον ασθενείς καθώς κάτι τέτοιο δεν είχε αποσαφηνισθεί μέχρι σήμερα. Εξάλλου με βάση την εγκύκλιο ο πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για κάθε γιατρό ορίζεται σε δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά. Αυτό πάντως που ορίζεται ξεκάθαρα στην εγκύκλιο είναι ότι ο οικογενειακός γιατρός «αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας». Κάτι που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ξεκινά σταδιακά το σύστημα παραπομπών όπου για να δει κανείς γιατρό άλλης ειδικότητας θα πρέπει να λάβει πρώτα το σχετικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό του γιατρό.
 Κατά τα άλλα για να εγγραφεί κανείς στην ΤΟΜΥ της περιοχής του θα χρειαστεί ταυτότητα και ΑΜΚΑ.
Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τι ορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας: 

“Ως Οικογενειακός Ιατρός ορίζεται ιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατρος για τον παιδικό πληθυσμό. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.
Κατά το μεταβατικό στάδιο, ρόλο Οικογενειακού Ιατρού αναλαμβάνουν:
 α) οι Οικογενειακοί Ιατροί των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), 
 β) οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής των Κέντρων Υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυσμό,
γ) οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες ιατροί, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’), κάτοχοι τίτλου γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής.
[...] 
2. Περιγραφή διαδικασίας εγγραφής πληθυσμού ευθύνης σε Οικογενειακό Ιατρό.
Ο πληθυσμός εγγράφεται, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής, στον Οικογενειακό Ιατρό (ως άνω περιπτώσεις α και γ), o οποίος τον καλύπτει εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο διαμένει.
Η εγγραφή στον Οικογενειακό Ιατρό γίνεται κατόπιν αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται Στοιχεία Ταυτότητας, ο Α.Μ.Κ.Α. και Στοιχεία Επικοινωνίας σύμφωνα με το υπόδειγμα 2α του Παραρτήματος της παρούσας ή σύμφωνα με το έγγραφο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού.
 Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη
Οι εγγεγραμμένοι σε Οικογενειακό Ιατρό καταγράφονται στην Καρτέλα Εγγεγραμμένου Πληθυσμού Οικογενειακού Ιατρού στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της αίτησης. Η καρτέλα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, έως την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου εγγεγραμμένου πληθυσμού.
3. Εγγραφή σε Τ.ΟΜ.Υ.
Ο πληθυσμός που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μια Τ.ΟΜ.Υ. είναι το σύνολο του γενικού πληθυσμού εντός του Δήμου στον οποίο συγκροτείται η Τ.ΟΜ.Υ. και μέχρι του ορίου των 12.000 ατόμων, όπως ορίζεται στο άρθρ. 106 του ν.4461/2017. Η εγγραφή στην Τ.ΟΜ.Υ. αφορά τις λοιπές υπηρεσίες τις οποίες αυτή παρέχει, πλην των υπηρεσιών του Οικογενειακού Ιατρού, και πραγματοποιείται: 1. είτε με την αίτηση εγγραφής στον Οικογενειακό Ιατρό που παρέχει υπηρεσίες στην Τ.ΟΜ.Υ., 2. είτε με διακριτή αίτηση εγγραφής στην Τ.ΟΜ.Υ.
Τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος εγγεγραμμένου πληθυσμού Τ.ΟΜ.Υ.

 Γράφει: Μαρία Γλένη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου