-->

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΥΠΕ.

Άρθρα 50 & 51 
που αφορούν κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού 
και την ειδική άδεια των κλειστών τμημάτων.

(δείτε στο τέλος των άρθρων τις βασικες αλλαγές απ' ο,τι ίσχυε ως τώρα)

                                                       Άρθρο 50

 Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ, εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.
1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας. 
2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση τωνΔιοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται
στα δύο (2) χρόνια µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του ν. 3528/2007.
4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβου- λίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την κατάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.
5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι µετατάξεις για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτε- δήποτε. Για τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26).
6. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των µετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον µηνών, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά από αίτηση του υπαλλήλου. 
7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, µετάταξη και µετάθεση του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό ή από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση, µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή την αµοιβαία µετάταξη ή µετάθεση των υπαλλήλων ή εφόσον πρόκειται για µετάταξη για λόγους υγείας του µετατασσόµενου, του/της συζύγου του, των τέκνων του.
8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου δύνανται, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και γνώµη του ΥπηρεσιακούΣυµβουλίου του φορέα υποδοχής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, συµπεριλαµβανόµενης της δηµιουργίας και εφαρµογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος.

Άρθρο 51
 Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονοµικού προσωπικού 
Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123) και της ΚΥΑ 2003075/204/0022 (Β΄33/20-01-1995), αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ΄ αποδοχών, καταλαµβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόµενους στα τµήµατα και τις µονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουµένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόµενους και άλλων ειδικών τµηµάτων ή ειδικών µονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Σημ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ: 
1.Οι αποσπάσεις του προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.(ή των Διοικητών αν πρόκειται για διαφορετικές Υ.Πε. με σύμφωνη όμως γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2.Καταργείται η προβλεπόμενη απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα απόσπαση των πολυτέκνων, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε άλλη διατύπωση (γνώμη Υ.Σ. κλπ)
3. Καταργείται η ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου του άρθρου 54 του Νόμου 4223/2013:: «Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.»
4.Αποσαφηνίζεται η διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 και το «έτος» εντός του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο τρίμηνες μετακινήσεις είναι σαφώς ημερολογιακό (και όχι έτος με έναρξη την εναρκτήρια ημερομηνία της πρώτης μετακίνησης του υπαλλήλου).
5.Επανέρχεται σε ισχύ, προκειμένου για υπηρεσιακές μεταβολές, ο περιορισμός της πενταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη. Εξαιρούνται οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές και οι μετατάξεις για λόγους υγείας του μετατασσόμενου,του/της συζύγου ή των τέκνων του.
6.Και για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παραπάνω  Νόμο...Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας η οποία δύναται θα καθορίζει κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού...! Αυτό θα πει πρόβλεψη!
Από docmed

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.