-->

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Ενημερωθείτε για την νέα απόφαση του Υ.Υ. για τη διαδικασία τοποθέτησης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας.

<<Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» 

Παρακάτω ολόκληρη η απόφαση του Υπουργείου Υγείας.ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΦΕΚ314 Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα 5 - 2-2016

Αριθ.Πρωτ: Α2δ/Γ.Π.οικ.9106

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Κόντου,Μ. Μπάρκα,
Ε. Στεργίου, Κ.Σπηλιοπούλου                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Τηλέφωνο: 213216 1016,1019,
1020, 1022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.            Τις διατάξεις:
α. της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.123/75 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών»(ΦΕΚ Α 172)
β. των περ. β, γ, δ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 « Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 65 Α)
γ. της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 « Εθνικό σύστημα υγείας» ( ΦΕΚ 143 Α) δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 « Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 217 Α)
ε. της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 50 Α) στ. της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 165 Α)

1ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ζ. της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 « Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 30 Α)
η. του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»(ΦΕΚ 304 Α)
θ. της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.3370/2005 « Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 176 Α)
ι. της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 « Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»(ΦΕΚ 129 Α)
ια. του άρθρου 42 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50» ( ΦΕΚ 85 Α) ιβ. του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 « Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ( Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 38 Α)
ιγ. των άρθρων 81,82,83,84,85,87,88,97,106,108,114,120 και 138 του ν.4251/2014«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 80 Α) ιδ. του άρθρου 22 του ν.4272/14 «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής»(ΦΕΚ 145 Α)
ιε. της παρ. Γ του άρθρου 13 του ν. 4286/2014 « Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία « Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις»( ΦΕΚ 194 Α)
ιστ. του άρθρου 31 του ν. 4316/14 « Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής» ( ΦΕΚ 270 Α)
ιζ. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 « Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 289 Α )
ιη. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 « Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 164 Α)
ιθ. του Π.Δ 415/94 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 236 Α)
κ. του Π.Δ 379/95 « Τροποποίηση του Π.Δ 415/94» ( ΦΕΚ 214 Α) κα. του Π.Δ 147/97 « Τροποποίηση του Π.Δ 415/94» ( ΦΕΚ 127 Α)
κβ. του Π.Δ 204/98 «Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» (ΦΕΚ 162 Α)
κγ. του Π.Δ 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
κδ. του Π.Δ 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Βουλής, Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»( ΦΕΚ 116 Α)
2.    Την αριθμ. Υ25/16-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» ( ΦΕΚ 2144 Β)
3.    Τις αριθμ. Υ10δ/οικ.85945/16-9-2013 (ΦΕΚ Β 2348), Υ10δ/οικ.97174/18-10-2013 (ΦΕΚ Β 2760), Α2δ/Γ.Π οικ. 10580/9-2-2015 (ΦΕΚ Β 324), Α2δ/Γ.Π οικ. 13285/20-2-2015 (ΦΕΚ Β 353), Α2δ/ΓΠ οικ. 30411/24-4-2015 (ΦΕΚ Β 835) και Α2δ/Γ.Π οικ. 4454/20-1-2016 ( ΦΕΚ Β 149) Υπουργικές αποφάσεις.
4.    Τις αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 137/31-12-2014 (ΦΕΚ Β 27/15 /2), Α2δ/Γ.Π οικ. 139/31-12-2014 (ΦΕΚ Β 68/2015), Α2δ/Γ.Π οικ. 15724/3-3-2015 (ΦΕΚ Β 408),Α2δ/Γ.Π οικ. 15727/3-3-2015 (ΦΕΚ Β 408) και Α2δ/Γ.Ποικ. 2969/14-1-2016 (ΦΕΚ Β 144) Υπουργικές αποφάσεις.
5.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε την διαδικασία τοποθέτησης ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης για έναρξη άσκησης προς απόκτηση ειδικότητας και τήρηση καταλόγων κενών θέσεων και αιτήσεων
Οι ιατροί τοποθετούνται για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας σε θέσεις που συνιστώνται ανά ειδικότητα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
Για την έναρξη της άσκησης απαιτείται η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για συγκεκριμένη ειδικότητα και νοσοκομείο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας κ.α). Οι αιτήσεις καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό κατάλογο σύμφωνα με την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου τους που λαμβάνουν κατά την υποβολή τους, ο οποίος αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.
Σε ηλεκτρονικό κατάλογο ο οποίος αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας καταχωρούνται και οι κενές θέσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν εντός των ορίων κάθε Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η τήρηση ηλεκτρονικού καταλόγου αιτήσεων και κενών θέσεων, τηρείται για κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα και ειδικότητα ειδικό βιβλίο στο οποίο

3ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
καταχωρούνται χειρόγραφα οι αιτήσεις και οι κενές θέσεις. Οι σελίδες των βιβλίων πρέπει να είναι αριθμημένες, μονογραμμένες και σφραγισμένες και στην τελευταία σελίδα τους να υπάρχει θεώρηση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.
Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στις περιπτώσεις, που συστήνονται νέες θέσεις ειδικευομένων, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας. Για την κλήρωση ενημερώνονται, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, οι υποψήφιοι προκειμένου να παρασταθούν εφόσον το επιθυμούν. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι ιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση στην ίδια ειδικότητα σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης.
Τα νοσηλευτικά ιδρύματα υποχρεούνται με τη λύση της σύμβασης ή με την υποβολή της παραίτησης του ιατρού, να στέλνουν με τηλεομοιοτυπία (Ραχ) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων, έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του ιατρού που αποχώρησε, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων και των τοποθετημένων για άσκηση ιατρών στη συγκεκριμένη ειδικότητα καθώς και τον χρόνο για τον οποίο είναι αναγνωρισμένο το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ως κατάλληλο να χορηγεί ειδίκευση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων αναρτούν υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους την κένωση της θέσης και εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά των προτεινομένων για τοποθέτηση ιατρών στην αρμόδια για την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων).
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έναρξη ειδίκευσης
Οι ενδιαφερόμενοι για τοποθέτηση προς έναρξη άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας εκτός από την αίτηση υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο
4ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014)
γ. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικύρωσής του (σφραγίδα της Χάγης), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ. δ. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε.
στ. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί νέα αίτηση για αλλαγή ειδικότητας ή νοσηλευτικού ιδρύματος στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα εντός τριετίας από την αρχική, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνέχιση ειδίκευσης
Για την συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδίκευσης απαιτούνται:
α. αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης του στο προκαταρκτικό στάδιο, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας. Η αίτηση για συνέχιση της

5ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ειδίκευσης μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την έκδοση της απόφασης της αρχικής τοποθέτησης
β. πιστοποιητικό του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναφέρεται η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κενής θέσης, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για άσκηση προς απόκτηση δεύτερης ειδικότητας
Ιατροί που έχουν ειδικευτεί και αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα και επιθυμούν να εκπαιδευτούν για την απόκτηση δεύτερης ειδικότητας (άγονης) υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων), με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο πτυχίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας
β. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
γ. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησής τους ως άμισθων υπεράριθμων
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής θέσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη
άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος
ε. Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας
Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ειδίκευση ιατρών που υπάγονται σε ειδικές
διατάξεις
α. Οι ιατροί που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α) υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά, καθώς επίσης και τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Απαραίτητη είναι επίσης η βεβαίωση αποδοχής τους από τον Διευθυντή της Κλινικής στην οποία επιθυμούν να ειδικευτούν και η βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι δεν υπηρετεί άλλος ειδικευόμενος ιατρός για τον ίδιο λόγο. Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις των νοσοκομείων επιλογής τους
β. Οι ιατροί που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α) υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στις παραπάνω διατάξεις. Απαραίτητη είναι επίσης η βεβαίωση αποδοχής τους από τον Διευθυντή της Κλινικής στην οποία επιθυμούν να ειδικευτούν και η βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι δεν υπηρετεί άλλος ειδικευόμενος ιατρός για λόγους υγείας.

6ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις των νοσοκομείων επιλογής τους μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ.
γ. Οι ιατροί που απέκτησαν πτυχίο Ιατρικής Σχολής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη συμπλήρωση του 50ο έτους της ηλικίας τους υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά και επιπλέον αυτών υποβάλλουν βεβαίωση αποδοχής τους από τον Διευθυντή της Κλινικής στην οποία επιθυμούν να ειδικευτούν και βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι δεν υπηρετεί άλλος ειδικευόμενος ιατρός για τον ίδιο λόγο. Οι ανωτέρω ιατροί μπορούν να ειδικευτούν αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Ψυχιατρικής.
Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις των νοσοκομείων επιλογής τους. δ. Οι αθλητές πτυχιούχοι ιατρικής υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά , έγγραφη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος διορισμού τους στο Δημόσιο, καθώς και τα αναφερόμενα στην αριθμ. Υ10δ/οικ.38400/2-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ1Θ- 2ΔΕ) εγκύκλιο δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις των νοσοκομείων επιλογής τους. ε. Οι ιατροί που υπάγονται στις διατάξεις των περ. β, γ, δ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας αίτηση με τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 της παρούσας.
Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα της επιλογής τους.
στ. Οι ιατροί που υπάγονται στις περιπτώσεις:
-    της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 ( ΦΕΚ 217 Α) ,
-  του άρθρου 147 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α),
-  της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 ( ΦΕΚ 165 Α) και
-     της παρ. Γ του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4286/2014 ( ΦΕΚ 194 Α), υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία τους και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας ισόχρονης με το χρόνο ειδίκευσης.
Οι ανωτέρω ιατροί τοποθετούνται σε θέσεις άμισθων υπεράριθμων στα νοσοκομεία επιλογής τους.
ζ. Οι μόνιμοι ιατροί των ενόπλων δυνάμεων υποβάλλουν στην υπηρεσία τους αίτηση με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά και βεβαίωση αποδοχής του Διευθυντή

7ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
της κλινικής του Νοσοκομείου στο οποίο επιλέγουν να ειδικευθούν. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται από το ΓΕΕΘΑ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και οι ιατροί τοποθετούνται σε θέσεις άμισθων υπεράριθμων ειδικευόμενων μετά από σύμφωνη γνώμη του Κε.Σ.Υ.
η. Οι αλλοδαποί ιατροί στους οποίους έχει χορηγηθεί υποτροφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αίτηση με τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 της παρούσας., τα οποία διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας. Οι ιατροί αυτοί τοποθετούνται μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ, σε θέσεις άμισθων υπεράριθμων ειδικευόμενων στα Νοσοκομεία επιλογής τους,
Οι ιατροί που υπάγονται στις ως άνω περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση (η), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις εφόσον δεν κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων.
Άρθρο 6
Χρόνος ειδίκευσης, στάδια άσκησης και διαδικασία τοποθέτησης για την
απόκτηση ειδικότητας
Ο χρόνος ειδίκευσης και τα στάδια άσκησης που απαιτούνται για την απόκτηση κάθε ιατρικής ειδικότητας ορίζονται από τις διατάξεις: α) του Π.Δ 415/94 (ΦΕΚ 236 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 379/95 (ΦΕΚ 214 Α) και του Π.Δ. 147/97(ΦΕΚ 127 Α), β) του Π.Δ 204/98 (ΦΕΚ 162 Α), γ) του άρθρου 22 του ν.4272/14 (ΦΕΚ 145 Α) «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» και δ) του άρθρου 31 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270 Α) «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής».
1.    Για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων γίνεται ενιαία τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών:
Ακτινοδιαγνωστική Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Αναισθησιολογία Γενική Ιατρική
Δημόσια Υγεία ( Κοινωνική Ιατρική)
Ιατρική της Εργασίας
Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)
Νευρολογία
Οφθαλμολογία
Παθολογία

8ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παιδιατρική Παιδοψυχιατρική Πνευμονολογία-Φυματιολογία Πυρηνική Ιατρική
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Χειρουργική
Ψυχιατρική
Για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες, εκτός από τις ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής, επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μίας (1) σε νοσοκομείο μερικής άσκησης και μίας (1) σε νοσοκομείο πλήρους άσκησης,.
Επιτρέπεται η υποβολή δυο (2) αιτήσεων και για τις ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής για ορισμένα νοσοκομεία τα οποία παρέχουν μερική άσκηση. Τα νοσοκομεία αυτά θα ορίζονται με υπουργική απόφαση. Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να παραμείνει στο νοσοκομείο που θα επιλέξει μέχρι τη λήξη της σύμβασής του. Σε περίπτωση που παραιτηθεί πριν από τη λήξη της σύμβασης, η αίτησή του για τοποθέτηση σε νοσοκομείο πλήρους άσκησης ακυρώνεται, εκτός εάν προταθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για τοποθέτηση σε νοσοκομείο πλήρους άσκησης.
2.    Για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων γίνεται τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών στο γενικό και στο ειδικό στάδιο:
Αγγειοχειρουργική
Αιματολογία
Αλλεργιολογία
Γαστρεντερολογία
Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Ενδοκρινολογία
Ιατροδικαστική: παρέχεται η δυνατότητα της αντίστροφης άσκησης (έναρξη της ειδίκευσης είτε με Ιατροδικαστική είτε με Παθολογική Ανατομία)
Καρδιολογία
Κυτταρολογία
Μαιευτική/Γυναικολογία: το εξάμηνο στην Παθολογική Ανατομική, Κυτταρολογία και Ενδοκρινολογία (δίμηνο στην κάθε ειδικότητα) μπορεί να γίνεται και με ενιαία τοποθέτηση στα Γυναικολογικά τμήματα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που είναι αναγνωρισμένα ως κατάλληλα να χορηγούν είκοσι ένα (21) μήνες άσκησης στη Γυναικολογία Νεφρολογία

9ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Νευροχειρουργική: η εξάμηνη άσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογίας γίνεται με ενιαία τοποθέτηση στη Νευροχειρουργική κατά την έναρξή της.
Ορθοπεδική
Ουρολογία
Παθολογική Ανατομική: η αίτηση για την άσκηση στην Κυτταρολογία (5ο έτος ειδίκευσης) θα υποβάλλεται με την τοποθέτηση στο πλήρους άσκησης Νοσοκομείο.
Παθολογική Ογκολογία: η άσκηση του εξαμήνου της Αιματολογίας θα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στο προαπαιτούμενο στάδιο της Παθολογίας.
Πλαστική Χειρουργική Ρευματολογία
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Χειρουργική Θώρακος Χειρουργική Παίδων Ωτορινολαρυγγολογία
Για τις παραπάνω ειδικότητες επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) αίτησης για ένα (1) νοσηλευτικό ίδρυμα για το προκαταρκτικό στάδιο της κύριας ειδικότητας.
Μετά την τοποθέτηση στο προκαταρκτικό στάδιο, επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μίας (1) για νοσηλευτικό ίδρυμα μερικής άσκησης και μίας (1) για νοσηλευτικό ίδρυμα πλήρους άσκησης. Ο ειδικευόμενος ιατρός μόλις ολοκληρώσει το χρόνο άσκησης στο νοσηλευτικό ίδρυμα μερικής άσκησης, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για τοποθέτηση σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα μερικής άσκησης με την προϋπόθεση ότι αυτό παρέχει χρόνο άσκησης μεγαλύτερο του νοσοκομείου στο οποίο είχε τοποθετηθεί. Με την υποβολή της νέας αίτησης ακυρώνεται κάθε προγενέστερη αίτηση του ίδιου σταδίου.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή και δεύτερης αίτησης για την κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την σειρά εκπαίδευσης, από ιατρούς που υπηρετούν σε Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ- Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ-Περιφερειακά Ιατρεία άγονων περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 131/1987(ΦΕΚ 73 Α) ή με Υπουργικές αποφάσεις, για την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου. Οι ιατροί αυτοί μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ειδίκευση, καταθέτοντας και την βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων και για το κύριο στάδιο ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις παραπάνω υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το Νοσοκομείο και την ειδικότητα. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πριν από την ολοκλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, η αίτησή τους για την κύρια ειδικότητα διαγράφεται, εκτός εάν τοποθετηθούν, μετά από προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος, σε άλλο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας, ή Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρο Υγείας, ή

10ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακό Ιατρείο άγονης περιοχής, προκειμένου να συμπληρώσουν τον χρόνο υπηρεσίας υπαίθρου που υπολείπεται.
Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου οποιαδήποτε μεταβολή των αιτήσεων για σειρά προτεραιότητας έχει σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή κάθε προγενέστερης αίτησης που έχει υποβληθεί κατά την διάρκεια της θητείας σε Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας, ή Π.Ε.Δ.Υ- Κέντρο Υγείας, ή Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακό Ιατρείο άγονης περιοχής.
3.     Όπου προβλέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων (σε μερικής και πλήρους άσκησης νοσοκομεία) με την υποβολή της νεώτερης αίτησης ακυρώνεται αυτοδίκαια η αντίστοιχη προγενέστερη.
Δεν ακυρώνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την τοποθέτηση για άσκηση στο προκαταρκτικό στάδιο, στις εξής περιπτώσεις:
-   εάν ο ενδιαφερόμενος διακόψει την άσκησή του στο προκαταρκτικό στάδιο και την συνεχίσει σε άλλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μία φορά και η υποβολή της αίτησης παραίτησης από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα στο οποίο ασκείται, μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός άσκησης.
-   εάν ο ενδιαφερόμενος, μετά την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησής του στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τη συνέχιση του προκαταρκτικού σταδίου της κύριας ειδικότητας, ζητήσει παράταση του χρόνου ανάληψης υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις την ίδια μέρα σε διαφορετικούς Νομούς και νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα ως κατάλληλα να χορηγούν τον ίδιο χρόνο άσκησης, ισχυρή παραμένει η αίτηση για το νοσοκομείο το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο αναμονής.
4.     Οι ιατροί που ειδικεύονται σε προκαταρκτικό στάδιο, εάν αποφασίσουν να αποκτήσουν ειδικότητα διαφορετική από αυτήν που είχαν επιλέξει αρχικά, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για το κύριο στάδιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-    εάν ο χρόνος άσκησης του προκαταρκτικού σταδίου για την απόκτηση της νέας ειδικότητας, είναι μικρότερος της αρχικά επιλεχθείσας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται μετά την υπογραφή της τροποποίησης της αρχικής απόφασης τοποθέτησής τους.
-    εάν ο χρόνος άσκησης του προκαταρκτικού σταδίου για την απόκτηση της νέας ειδικότητας, είναι μεγαλύτερος της αρχικά επιλεχθείσας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή και εάν το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, είναι αναγνωρισμένο ως κατάλληλο να χορηγεί ειδίκευση για τον χρόνο αυτό, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει αίτηση για το ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα ώστε να συνεχίσει την ειδίκευσή του για την νέα ειδικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνται να παραιτηθεί και να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα της επιλογής του.
-   εάν ο χρόνος άσκησης του προκαταρκτικού σταδίου είναι ίδιος με αυτόν της νέας ειδικότητας.
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην
11ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
υπηρεσία που εκκρεμεί η αίτησή του για την κύριο στάδιο της ειδικότητας οποιαδήποτε χρονική στιγμή της άσκησης αλλά οπωσδήποτε πριν την έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησης στο κύριο στάδιο.
-        εάν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί μόλις συμπληρώσει τον χρόνο άσκησης του προκαταρκτικού σταδίου που απαιτείται για την νέα ειδικότητα.
5.    Η άσκηση των ιατρών στα επιμέρους τμήματα του κύριου σταδίου της ειδικότητας (δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα, ΜΕΘ, κλπ) γίνεται με ενιαία τοποθέτηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για την χορήγηση πλήρους άσκησης.
Εάν τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία τοποθετούνται οι ιατροί δεν παρέχουν το απαιτούμενο στάδιο ειδίκευσης, οι ιατροί συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στα αντίστοιχα τμήματα πλησιέστερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με ευθύνη και σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Με την ίδια διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν την άσκησή τους σε αντίστοιχα τμήματα άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, ανεξάρτητα από το εάν το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, παρέχει το απαιτούμενο στάδιο ειδίκευσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι μηνιαίες αποδοχές τους καταβάλλονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία έχουν τοποθετηθεί και η αποζημίωση των εφημεριών καταβάλλεται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία πραγματοποιούνται οι εφημερίες.
6.        Τα κατ’ επιλογή στάδια άσκησης για την απόκτηση της βασικής ειδικότητας πραγματοποιούνται στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος της άσκησης, κατά την κρίση των εκπαιδευτών των ειδικευομένων, με γνώμονα την άρτια εκπαίδευση σε συνδυασμό και με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της μονάδας στην οποία εκπαιδεύονται.
Οι ιατροί, που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο βασικό χρόνο άσκησης, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους στα επιμέρους τμήματα του κύριου σταδίου, τοποθετούνται:
-   με ενιαία τοποθέτηση σε ένα από αυτά τα τμήματα ή
-       με ενιαία τοποθέτηση στο προκαταρκτικό στάδιο, όπου αυτό απαιτείται, εφόσον το συγκεκριμένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα παρέχει και τα επόμενα τμήματα της βασικής εκπαίδευσης
Εξαίρεση προβλέπεται για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής όπου το διάστημα των δέκα (10) μηνών σε Κέντρο Υγείας θα πραγματοποιείται στο τέλος της εκπαίδευσης και με την ευθύνη του Συντονιστή της ειδικότητας και την ειδικότητα της Ορθοπεδικής όπου η άσκηση στα δύο (2) κατ’ επιλογήν εξάμηνα θα πραγματοποιείται πριν το τελευταίο έτος της ειδίκευσης.
7.     Εάν ένα Νοσοκομείο μειωμένης άσκησης αναγνωριστεί ως κατάλληλο για τη χορήγηση περισσότερου ή πλήρους χρόνου άσκησης, οι ιατροί που είναι τοποθετημένοι σε αυτό και επιθυμούν να παραμείνουν, οφείλουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής

12ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να δηλώσουν με αίτησή τους την επιθυμία τους να παραμείνουν στο ίδιο Νοσοκομείο.
8.       Στην περίπτωση αναγνώρισης του νοσηλευτικού ιδρύματος ως κατάλληλου για την χορήγηση πλήρους άσκησης, οι ιατροί που θα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν στη σειρά προτεραιότητας για το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, οφείλουν να αποσύρουν την αίτησή τους για άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα πλήρους άσκησης. Σε αντίθετη περίπτωση παραμένει σε ισχύ η αίτηση που αφορά νοσηλευτικό ίδρυμα με τον μεγαλύτερο πιθανό χρόνο αναμονής.
Άρθρο 7
Απόφαση τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, ανάκληση τοποθέτησης λόγω μη δυνατότητας ανάληψης υπηρεσίας, απαιτούμενα δικαιολογητικά
1.              Οι ιατροί τοποθετούνται για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και συνάπτουν σύμβαση με το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο τοποθετούνται. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2.              Αντίγραφο της απόφασης τοποθέτησης αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει ο ιατρός στην αίτησή του. Με την απόφαση ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, εντός της οποίας ο ιατρός οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του και να υπογράψει σύμβαση με το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο τοποθετείται. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η απόφαση ανακαλείται και τοποθετείται ο επόμενος στη σειρά προτεραιότητας ιατρός.
Εάν η απόφαση επιστρέψει ανεπίδοτη, ενημερώνεται εγγράφως η διοικητική υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να παρουσιαστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Εάν παρέλθει άπρακτη και αυτή η προθεσμία ανακαλείται η απόφαση τοποθέτησης μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Μετά την ανάκληση της απόφασης τοποθέτησης η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας τα δικαιολογητικά του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται, και με μόνη την προσκόμιση της εκτυπωμένης από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφασης.

13ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εάν ο ιατρός επιθυμεί να παραιτηθεί από τη θέση του, μπορεί να υποβάλει στο νοσηλευτικό ίδρυμα υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ανακληθεί με νεώτερη, που υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και αποστέλλεται στο οικείο νοσηλευτικό ίδρυμα και στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (ίαχ).
3.      Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για λόγους υγείας, λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, λόγω ειδίκευσης στην αλλοδαπή ή μεταπτυχιακών σπουδών στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή ή λόγω υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, να υποβάλλει στο Υπουργείου Υγείας υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση τοποθέτησης και παραμείνει σε ισχύ η αρχική του αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν εκλείψουν οι λόγοι μη ανάληψης υπηρεσίας και μετά την πρώτη κένωση θέσης.
4.      Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μια από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου (3) είναι τα ακόλουθα:
α. για λόγους υγείας, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος τοποθέτησης σχετικά με την ασθένεια και το χρόνο ανάρρωσης. β. για την περίπτωση της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων απαιτείται βεβαίωση Στρατιωτικής Μονάδας όπου θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία απόλυσης και αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. Εντός μηνός από την απόλυσή του ο ιατρός υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτεραιότητας κλπ) τοποθετείται στην πρώτη θέση που θα κενωθεί στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
γ. για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ειδικεύεται σε νοσηλευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση του ιδρύματος επίσημα μεταφρασμένη που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει το τρίμηνο και αποδεικτικό απόφασης τοποθέτησης ή παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές (για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) σε ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλει βεβαίωση του Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή επίσημα μεταφρασμένη βεβαίωση του ιδρύματος της αλλοδαπής που η έκδοσή τους δεν θα υπερβαίνει το τρίμηνο και αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αναφέρει την ημερομηνία μετά την οποία μπορεί να αναλάβει υπηρεσία. Αίτημα για παράταση ανάληψης υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μια φορά, το αίτημα δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται και δεν μπορεί να αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών ή μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.
Σε περίπτωση κατά την οποία η παράταση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας χορηγηθεί κατά το προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης, η αίτηση που ενδεχομένως έχει υποβληθεί για την κύρια ειδικότητα παύει να ισχύει.

14ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
δ. για τους ιατρούς που εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου σε Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρο Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ-Περιφερειακό Ιατρείο άγονης περιοχής σύμφωνα με το Π.Δ 131/1987 ( ΦΕΚ 78 Α) ή με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, απαιτείται βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας υπαίθρου και αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης.
Οι ανωτέρω ιατροί υποχρεούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση και τοποθετούνται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτεραιότητας κλπ), στην πρώτη θέση που θα κενωθεί στο Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση που όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα προσκομίζεται απαραιτήτως εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου ιατρού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.
Οι ιατροί που είχαν υποβάλλει αίτηση παράτασης της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας μέχρι τις 7-10-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ.Υ10δ/οικ.87660/20-9-13 Υπουργικής Απόφασης) και τους είχε χορηγηθεί παράταση μικρότερη των τριών (3) ετών, μπορούν να ζητήσουν παράταση για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση των τριών ετών, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.
3.   Οι ιατροί για να αναλάβουν υπηρεσία οφείλουν να προσκομίσουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα που τοποθετούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-   αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης
-   φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
-φωτοαντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και της επικύρωσής του ( σφραγίδα Χάγης),με φωτοαντίγραφο της μετάφρασής του για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες της Ε.Ε ή φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
-   άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
-    βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου)
-   πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφόσον τοποθετείται για συνέχιση ειδίκευσης ή για άσκηση σε άλλη ειδικότητα
-   βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο
-   υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
-    γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου (η παραπομπή για εξέταση γίνεται από την υπηρεσία)
-   πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

15ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Σε περίπτωση αναβολής στράτευσης για να συναφθεί η σύμβαση θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό ότι η αναβολή είναι τουλάχιστον ισόχρονη με το χρόνο τοποθέτησης του ιατρού για ειδίκευση. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται κατά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση.
Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251 /2014 ΦΕΚ 80 Α), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 του ν.4251 /2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88 , 97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014) ή άδεια διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4251/14 (στα πλαίσια του προγράμματος ϋ.Ά.Ο).
Άρθρο 8
Μεταφορά ειδικευομένων σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα
Οι ειδικευόμενοι ιατροί μεταφέρονται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία έχουν
τοποθετηθεί ως υπεράριθμοι, σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα να χορηγούν τον
απαιτούμενο χρόνο ειδίκευσης, για τη συνέχιση της ειδίκευσής τους και για το χρονικό
διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου της αρχικής σύμβασης:
α. εάν αρθεί η καταλληλότητα για χορήγηση ειδίκευσης
β. εάν μειωθεί ο χρόνος άσκησης
γ. εάν ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ιατροί υποβάλλουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα που υπηρετούν, αίτηση μεταφοράς σε νοσηλευτικό ίδρυμα επιλογής τους και έγγραφη αποδοχή του αιτήματός τους από τον Διευθυντή της κλινικής υποδοχής. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας από το οποίο εκδίδεται η σχετική απόφαση.
Στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας απαιτείται και υποβολή της απόφασης του Διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος περί αναστολής λειτουργίας του τμήματος.

16ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι τακτικές αποδοχές των ιατρών που μεταφέρονται, καταβάλλονται από το νοσηλευτικό ίδρυμα που είχαν τοποθετηθεί και οι εφημερίες από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο μεταφέρονται.
Για τους παραπάνω λόγους και με την ίδια διαδικασία τοποθετούνται σε άλλο νοσοκομείο από αυτό που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους, οι ιατροί που αναμένουν την τοποθέτηση.
Άρθρο 9
Παραμονή στα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά την συμπλήρωση του χρόνου
ειδίκευσης
α. Οι ιατροί που ειδικεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, δύνανται, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την κενή οργανική θέση στην ειδικότητα.
β. Οι ανωτέρω ιατροί εάν αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, δύνανται να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρις ότου καλυφθεί η θέση από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό αλλά όχι για περισσότερο από τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας.
γ. Οι ιατροί που υπηρετούν σε προσωποπαγή θέση και ολοκλήρωσαν το χρόνο ειδίκευσής τους, έχουν τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασής τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού του νοσηλευτικού ιδρύματος που υπηρετούν, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις παρ. α και β της παρούσας.
δ. Οι ιατροί των ανωτέρω (β) και (γ) παραγράφων, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στο νοσηλευτικό ίδρυμα που ειδικεύονται, δύνανται, μετά από αίτησή τους στην οικεία Δ.Υ.Πε. και έγκριση του Διοικητή της Δ.Υ.Π.ε, να παρατείνουν την σύμβασή τους με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας της οικείας Δ.Υ.Π.ε, στο οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλλουν στην οικεία Δ.Υ.Πε βεβαίωση αποδοχής τους από τον Δ/ντή της κλινικής ή του εργαστηρίου και βεβαίωση για την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην ειδικότητα του νοσηλευτικού ιδρύματος υποδοχής.

17ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ε. Ιατροί που ειδικεύονται σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας της κλινικής ή του εργαστηρίου στο οποίο τοποθετήθηκαν, δύνανται να παρατείνουν τη σύμβασή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα που υπηρετούν ή σε άλλο της ίδιας Δ.Υ.Πε., με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω (α), (β) και (δ) παραγράφων.
στ. Οι ιατροί των περιπτώσεων των ανωτέρω (α), (β), (γ), (δ), και (ε) παραγράφων, εφόσον ειδικεύονται στην Παθολογία ή τη Χ ειρουργική ή αποκτούν τον τίτλο των ειδικοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, ή έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχα μερική άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, ως απαιτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.415/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της σύμβασής τους, να τοποθετηθούν με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσηλευτικού ιδρύματος, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου στον Παθολογικό ή Χειρουργικό τομέα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και (ε) έχουν αναδρομική ισχύ από 14.1.2015 για τους ήδη υπηρετούντες με παράταση της σύμβασής τους ιατρούς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ.4 του ν.4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατά ξεις (ΦΕΚ 164/Α).
ζ. Οι συμβάσεις παράτασης παραμονής διακόπτονται εκτός από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν και στην περίπτωση που το αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί. η. Οι ιατροί που είναι τοποθετημένοι σε νοσοκομείο μερικής άσκησης και αιτούνται την παράταση παραμονής τους, εάν δεν έχουν ολοκληρώσει την ειδίκευσή τους ή δεν έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας, θα πρέπει να αναφέρουν στη αίτηση για την παραμονή τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει για την τοποθέτησή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα πλήρους άσκησης.
Άρθρο 10
Αναγνώριση του χρόνου παράτασης και του χρόνου εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, ως χρόνου ειδίκευσης
1.     Το χρονικό διάστημα της σύμβασης παράτασης παραμονής αναγνωρίζεται ως χρόνος ειδίκευσης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης παραμονής αυξηθεί ο χρόνος άσκησης που ήταν αναγνωρισμένη η μονάδα να χορηγεί
β. εάν το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί ο ιατρός με παράταση, είναι αναγνωρισμένο
ως κατάλληλο για τη χορήγηση χρόνου άσκησης τουλάχιστον ίσου με τον χρόνο που έχει
υπηρετήσει συνολικά ο ειδικευόμενος (χρόνος της σύμβασης και χρόνος με παράταση)
18ΑΔΑ: 690Φ465ΦΥ0-ΤΞ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2.     Ο χρόνος προεκπαίδευσης των ιατρών στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου προσμετρείται ως χρόνος άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας και κατά την έναρξη αυτής.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου αποσπάται σε τμήμα νοσηλευτικού ιδρύματος το οποίο είναι αναγνωρισμένο για χορήγηση χρόνου ειδίκευσης, συνυπολογίζεται για τη λήψη ειδικότητας.
Στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες παθολογίας ή χειρουργικής ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα που θα επιλέξουν και περιλαμβάνει τα στάδια αυτά, εκτός από την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.
Άρθρο 11 Κατάργηση αποφάσεων
1.              Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι αριθμ. Α2δ/Γ.Ποικ. 137/31-12-2014 (ΦΕΚ Β 27 /2015), Α2δ/Γ.Π οικ. 139/31-12-2014 (ΦΕΚ Β 68/2015), Α2δ/Γ.Π οικ. 15724/3-3­2015 (ΦΕΚ Β 408), Α2δ/Γ.Π οικ. 15727/3-3-2015 (ΦΕΚ Β 408) Υπουργικές αποφάσεις.
2.       Παραμένουν σε ισχύ οι Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. Υ10δ/οικ.85945/16-9-2013 (ΦΕΚ Β 2348) «Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση στα ενιαία ΝΠΔΔ του ν.4052/2012», Υ10δ/οικ.97174/18-10-2013 (ΦΕΚ Β 2760) «Συμπλήρωση της Α9Γ/38800 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1232/Β/98)», Α2δ/Γ.Π οικ. 10580/9-2-2015 (ΦΕΚ Β 324) «Τήρηση ξεχωριστής σειράς για ειδίκευση», Α2δ/Γ.Π οικ. 13285/20-2-2015 (ΦΕΚ Β 353) «Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση», Α2δ/ΓΠ οικ. 30411/24-4-2015 (ΦΕΚ Β 835) «Τροποποίηση των αριθμ.Α2δ/ΓΠ οικ10580/9-2-2015 και Α2δ/ΓΠ οικ.13285/20-2-2015 Υπουργικών αποφάσεων» και Α2δ/Γ.Π οικ. 4454/20-1-2016 (ΦΕΚ Β 149) «Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ                                                               ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

19


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.