-->

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Σχέδιο νόμου με άρθρα για μονιμοποίηση Επιμ. Β΄ και διατάξεις για καταβολή εφημεριών

Τέθηκε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που περιέχει άρθρα για μονιμοποίηση Επιμ. Β΄ (άρθρο 12)  και διατάξεις για καταβολή εφημεριών (άρθρο 13).

Σημ. Πρόκειται για σχέδιο νόμου, όχι για νόμο...Παρακάτω τα άρθρα 12 & 13 που ενδιαφέρουν περισσότερο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ


 ΑΡΘΡΟ 12

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
«10. Οι ειδικευμένοι ιατροί ΕΣΥ οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών,
Επιμελητών Α΄, Β΄και Γ΄, μετά την 11-3-2009, ημερομηνία δημοσίευσης του
ν.3754/2009, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του
ως άνω νόμου. Με την ίδια διαδικασία μονιμοποιούνται και οι γενικοί ιατροί με
βαθμό Β΄ που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν.2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν μέχρι 31-12-2009».


ΑΡΘΡΟ 13

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται
τα ποσά για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του
ΕΚΑΒ, για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών
ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού
ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή
εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην
ιατρικού, των νοσοκομείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.
Η αποζημίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι
σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον Προϋπολογισμό εξόδων του

Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων.
Οι εν λόγω αποζημιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές,
ελέγχονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο ΠΔ 136/2011, όπως αυτό ισχύει και
καταβάλλονται μέσω ΕΑΠ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι
ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των
εφημεριών τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών αντίστοιχα, η
Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1-1-2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη
παύει να ισχύει.
β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του
Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή
αποζημιώσεων: α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας
του ΕΣΥ και β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,
νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των
ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη
αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέμονται
μεταξύ των Νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά
παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να
εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι
την 30η Απριλίου του έτους 2015.
2. Η περίπτωση Γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 τροποποιείται
ως εξής:
«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που
εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα
από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται
πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περ. Α με
σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Η εν λόγω απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών μηνών
από την λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών. Η
αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από
διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των
Υγειονομικών Περιφερειών.»

Στη συνέχεια η αιτιολογική έκθεση για τα άρθρα 12 και 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Η διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να οριστεί η διαδικασία
μονιμοποίησης μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας των ειδικευμένων ιατρών
ΕΣΥ που διορίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν.3754/2009 (11-3-2009). Η
μονιμοποίηση των ιατρών αυτών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των
νοσοκομείων και δομών που υπηρετούν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους
ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής και βαθμό Επιμελητή Β΄ που
διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν.2519/1997, μέχρι 31-12-2009.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Η συγκεκριμένη διάταξη προτείνεται ως λύση στο θέμα της έγκαιρης
πληρωμής των εφημεριών των ιατρών απλουστεύοντας την υφιστάμενη
διαδικασία και επιλύοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά
νοσοκομεία της χώρας.
1) Η ακολουθούμενη διαδικασία (έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων) στην
αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και λοιπών πρόσθετων αμοιβών του
πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων αποτελεί ένα γραφειοκρατικό,
χρονοβόρο και αναποτελεσματικό τρόπο καταβολής της συγκεκριμένης
δαπάνης, με συνέπειες όπως τη μη καταβολή των εγκεκριμένων,
δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών στους δικαιούχους και τη μη αξιοποίηση
του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων ανάλογα με τις συνεχώς
μεταβαλλόμενες υγειονομικές ανάγκες της χώρας.
Αναλυτικότερα τα προβλήματα που ανακύπτουν αφορούν στα εξής:
Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός μεταξύ των επιτροπικών ενταλμάτων,
παρόλο που η εγκεκριμένη πίστωση είναι σε ετήσια βάση.Η νομιμοποίηση της δαπάνης ξεκινά με την έκδοση της απόφασης ανάληψης
από τον Δευτερεύοντα Διατάκτη, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν την
πραγματοποίηση της δαπάνης. Δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάληψης του
συνόλου της εγκεκριμένης πίστωσης από τον κύριο διατάκτη (Υπουργείο
Υγείας)
Η έκδοση της απόφασης για την μεταβίβαση του Β΄ εξαμήνου του τρέχοντος
έτους έγινε 1/7/2014 (καθότι δεν είχαμε το απαραίτητο ποσοστό διάθεσης-αν
και είχε ζητηθεί εγκαίρως). Οι αναλήψεις από τους δευτερεύοντες διατάκτες
έγιναν στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, με συνέπεια ορισμένες ΥΔΕ να
αντιδράσουν προβάλλοντας λόγους νομιμότητας της δαπάνης πρόσθετων
αμοιβών μηνός Ιουλίου 2014.
Επιπλέον η μη δυνατότητα ανάληψης του συνόλου της εγκεκριμένης
πίστωσης των ΚΑΕ δεν μας επιτρέπει την ανακατανομή των πιστώσεων στα
νοσοκομεία, σε περίπτωση μεταβολής των ετήσιων πιστώσεων βάση των
συνεχώς μεταβαλλόμενων υγειονομικών αναγκών των νοσοκομείων (π.χ.
μεταφορά ιατρών από ένα νοσοκομείο στο άλλο της ίδιας ΥΠΕ, αλλά
διαφορετικής ΥΔΕ)
Με τη λήξη του οικονομικού έτους οι αδιάθετες πιστώσεις επιστρέφουν στον
κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του
προϋπολογισμού εκάστου έτους με τη δαπάνη των ανεξόφλητων μηνών του
προηγούμενου έτους (Νοέμβριος- Δεκέμβριος). Επίσης συχνά απαιτείται η
προώθηση σχετικής ρύθμισης που να προβλέπει τη δυνατότητα της
τακτοποίησης των δεδουλευμένων εφημεριών/υπερωριών προηγούμενου
έτους.
2) Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας το ύψος των επιπλέον εφημεριών δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης
των τακτικών εφημεριών για κάθε Υ.ΠΕ. Η έγκριση των πρόσθετων
εφημεριών πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
νοσοκομείου. Η σχετική έγκριση πρέπει να δίνεται μετά την πραγματοποίηση
των τακτικών εφημεριών. Η οποιαδήποτε προέγκριση του ύψους των
πρόσθετων εφημεριών θα αφορούσε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αυτών (ήτοι 9% επί των τακτικών εφημεριών),για όλα τα νοσοκομεία της ΥΠΕ
αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το αντίστοιχο κόστος, δεδομένου ότι κάθε
νοσοκομείο θα εξαντλούσε το ανώτατο όριο το οποίο προβλέπει ο νόμος.
Αντιθέτως η μέχρι σήμερα, χαμηλότερη του ανώτατου ορίου, διαμόρφωση του
σχετικού ποσοστού, αντικατοπτρίζει την ορθολογική χρήση του σχετικού
κονδυλίου, το οποίο και διαμορφώνεται βάσει των πραγματικών αναγκών των
νοσοκομείων. Με την προτεινόμενη διάταξη, της οποίας η δαπάνη δεν θα
υπερβεί το ποσό των 24.000.000 ευρώ, τακτοποιείται η σημαντικότατη για την
εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων εκκρεμότητα της καταβολής των

οφειλόμενων εφημεριών στους ιατρούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου