-->

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

Έως τις 31 Αυγούστου 2016, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.


    ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Επειδή πολλοί συνάδελφοι ανησύχησαν με την προθεσμία υποβολής (31 Αυγούστου) των αιτήσεών τους, διευκρινίζουμε ότι:
    Όπως αναφέρει η Εγκύκλιος, η προθεσμία αυτή τίθεται προκειμένου οι συνάδελφοι , κυρίως ΤΕ και ΠΕ, να συμπεριληφθούν στις επόμενες κρίσεις προϊσταμένων κλπ. Σαφώς προκύπτει πως ΔΕΝ είναι δεσμευτική αλλά ενδεικτική. Κατά την αναφορά της εγκυκλίου λοιπόν και την κοινή λογική σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αρνηθούν να τις παραλάβουν τα τμήματα προσωπικού στα οποία θα κατατεθούν οι αιτήσεις, λόγω παρέλευσης της 31ης Αυγούστου. Επειδή όμως πιθανών να υπάρξουν παρεξηγήσεις από μη ενημερωμένους υπαλλήλους, προσωπικές αναγνώσεις κλπ, για να αποφύγουν οι συνάδελφοι ταλαιπωρία (στο τέλος βέβαια θα δικαιωθούν), ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να καταθέσουν άμεσα την αίτησή τους με ό,τι δικαιολογητικά έχουν και να σημειώσουν: <<Θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που πιθανώς λείπουν αμέσως μόλις εκδοθούν από τους αρμόδιους για τούτο φορείς καθώς και όποιο επιπλέον δικαιολογητικό μου ζητηθεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών από την υπηρεσία σας >>
    ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΤΩΣ Η 31η Αυγούστου ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ (πιθανόν όμως να μην προλάβουν να συμπεριληφθούν στις επόμενες κρίσεις όσοι θέλουν και έχουν τις προϋποθέσεις.)
         Αυτά... 

  • Η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα stage δεν αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία
  •  25 μόρια για κάθε έτος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν, εν όψει των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων, όσοι υπάλληλοι έχουν απασχοληθεί εκτός Δημοσίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον
 ιδιωτικό τομέα, πέραν της βαθμολογικής
 ένταξης και επομένως βαθμολογικής
 εξέλιξης των υπαλλήλων, λαμβάνεται 
υπόψη και κατά τη διαδικασία
 επιλογής προϊσταμένων, όσο και κατά
 τη διαδικασία ανάληψης θέσεων ευθύνης μέσω
 του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (και την εγκύκλιο) ΠΑΡΑΚΑΤΩ.


Συγκεκριμένα, πρόσθετη βαθμολόγηση 25 μορίων για κάθε έτος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν, εν όψει  των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων, όσοι υπάλληλοι έχουν  απασχοληθεί εκτός Δημοσίου. Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο που εξέδωσε
 ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους 
ότι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 31η Αυγούστου, στην  αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού όπου ανήκουν οργανικά.

Με το προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, οι  δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν για πρώτη φορά να αναγνωρίσουν έως επτά
 έτη προϋπηρεσίας πλήρους απασχόλησης στην ιδιωτική αγορά εργασίας,
 αποκλειστικά σε συναφές με το σημερινό τους αντικείμενο.

Επομένως, ένας υπάλληλος που βεβαιώνει επτά έτη προϋπηρεσίας,  αποκτά επιπλέον 175 μόρια στις διαδικασίες στελέχωσης θέσεων ευθύνης.

Όπως αναφέρει και η ίδια η εγκύκλιος, με τις διατάξεις του άρθρου 85  του Υπαλληλικού Κώδικα συμπεριλαμβάνεται στα μοριοδοτούμενα  κριτήρια επιλογής η αναγνώριση της προαναφερόμενης προϋπηρεσίας και  συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 3β, υποπερ. ββ του άρθρου 85 του Υ.Κ.  προβλέπονται τα εξής: «ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 98…».

Τα οφέλη

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας αφορά μόνο τη βαθμολογική  εξέλιξη των υπαλλήλων. Οποιο όφελος στις αποδοχές, αναμένεται  εάν και εφόσον «ξεπαγώσουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις, δηλαδή μετά  το 2018. Κέρδη εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν κυρίως νέοι στη δημόσια διοίκηση
 εργαζόμενοι.

Δεν αναγνωρίζεται μόνο προϋπηρεσία με εξαρτημένη μισθωτή εργασία, αλλά  και απασχόληση με έμμισθη εντολή ή με άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως η πρακτική 
άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα stage δεν  αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία, «καθώς αποτελούν συμβάσεις  μαθητείας και όχι εξαρτημένης εργασίας».

Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας και η συνάφεια.

Η προϋπηρεσία συνίσταται σε:

α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή

β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Η προϋπηρεσία πρέπει:

α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών  της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος  κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης  επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
 5 το οποίο αναφέρεται στη συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας: 
«Η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρίνεται σε σχέση με τα
 αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν 
κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.»

Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος
 υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει 
οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να  συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του  παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 μπορεί να υποβληθεί  και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η  προϋπηρεσία

αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από
 την αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2 δεν αίρονται σε περίπτωση
 υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις αναγνώρισης 
παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την  υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους  απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι:

α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο,  από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της,  εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή  Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος,  προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια  διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
 του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει
 η διάρκεια της ασφάλισης.

γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα
 ή η έκδοση βεβαίωσης της περίπτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται
 βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει 
η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία,  από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και  η συνάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που μπορεί να  προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:  συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ,  δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,  περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει  ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου
 για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία 
κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή
 ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου
 επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση
 του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης και το είδος της εργασίας.

β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της  απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο  απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της  απασχόλησης του υπαλλήλου.

γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι  έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου
 για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία 
κατά τις διατάξεις του παρόντος.Με πληροφορίες από:  efsyn.gr και aftodioikisi.gr

Ακολουθεί η εγκύκλιος.

 Aπό: sismanoglio.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.