-->

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Η Παράταση της θητείας του Επικουρικού Προσωπικού

ΦΕΚ Α 141,3/8/16
N.4410
Η Παράταση της θητείας του Επικουρικού Προσωπικού στο   Άρθρο 52 παρ. 7(β)

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών, η οποία λήγει στις 30.9.2016, για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 30.9.2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε.».
β. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς Παροχής υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)».

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου