-->

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Τι αλλάζει στις αποσπάσεις νοσηλευτών στο ΕΣΥ! Όλα τα νέα κριτήρια

 Με νέα του υπουργική απόφαση ο υπουργός Υγείας ορίζει όλα τα νέα κριτήρια για τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις των νοσηλευτών καθώς και του παραϊατρικού προσωπικού.

Νέα κριτήρια θα εφαρμόζονται στο εξής για τις αποσπάσεις, τις μετατάξεις και τις μεταθέσεις των νοσηλευτών και του παραϊατρικού προσωπικού σύμφωνα με υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν τόσο ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός όσο και ο αναπληρωτής Παύλος Πολάκης.
Εισάγονται αυτή τη φορά νέα κριτήρια ώστε να μη …χωρίζουν οικογένειες και ζευγάρια μετά τη θύελλα αντιδράσεων που είχε προκληθεί με προηγούμενη σχετική απόφαση η οποία τελικώς δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Δείτε παρακάτω όλα τα νέα κριτήρια, τα δικαιολογητικά αλλά και τις προϋποθέσεις για μετατάξεις και μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.
Άρθρο 1
Αποσπάσεις
1. Οι αποσπάσεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε γίνονται
με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε,
μετά από σχετική εισήγηση των Διοικητών
των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε, μετά από
σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης και
υποδοχής.
3. Για τις αποφάσεις των αποσπάσεων δεν απαιτείται συνυπογραφή από τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από
το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο
ένστολο ή μη, η απόσπαση σε παραμεθόρια περιοχή καθώς και η απόσπαση
για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/της ή των τέκνων
του/της, οι οποίοι αποδεικνύονται από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, ακόμα
και αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από τον
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση.
5. Το χρονικό διάστημα των αποσπάσεων ορίζεται στα (2) έτη, με δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Για την
παράταση της απόσπασης δεν απαιτείται εισήγηση των Διοικητών ή γνώμη των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
6. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των οικείων Υ.Πε, διαφωνούν για την
απόσπαση, τότε το αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται στο
Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αποφασίσει ο Υπουργός. Στην περίπτωση
αυτή, απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση των οικείων Διοικητών των Υ.Πε,
στην οποία επιπλέον θα αναγράφονται αναλυτικά, οι οργανικές θέσεις του
κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, το προσωπικό που υπηρετεί σε
οργανικές, προσωποπαγείς και θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου αυτού, καθώς και ο
αριθμός των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου που υπηρετούν με απόσπαση, τόσο
στο Φ.Π.Υ.Υ προέλευσης, όσο και στο Φ.Π.Υ.Υ υποδοχής. Αιτήματα
αποσπάσεων τα οποία δεν συνοδεύονται από την ανωτέρω αναφερόμενη
αιτιολογική έκθεση, επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε. χωρίς να
εξετάζονται.
7. Τα αιτήματα αποσπάσεων υπαλλήλων μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε, τα
οποία εκκρεμούσαν την 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016),
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ή του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε,
ολοκληρώνονται, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση του υπαλλήλου και νέα
γνωμοδότηση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με την
κατωτέρω διαδικασία:
α) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας
Δ.Υ.Πε. ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Υ.Πε., στην
οποία υποχρεωτικά διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας από τη δημοσίευσή της, χωρίς να απαιτείται η
συνυπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
β) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., για τις οποίες υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών
συμβουλίων, ολοκληρώνονται από την Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στην οποία
υποχρεωτικά διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας από τη δημοσίευσή της, με την έκδοση κοινής
απόφασης των οικείων Διοικητών, χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή της
απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
γ) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., για τις οποίες δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών
συμβουλίων, ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό
Υγείας, χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
δ) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. οι οποίες
έχουν ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και αυτές που έχουν υπογραφεί από
τον Υπουργό Υγείας και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για συνυπογραφή, αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας και επιστρέφονται σε αυτό, το οποίο και ολοκληρώνει
την έκδοσή τους.
8. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τις αποσπάσεις για λόγους
συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο ή μη, για λόγους συνυπηρέτησης σε
παραμεθόρια περιοχή, καθώς και για λόγους υγείας.
Άρθρο 2
Μετατάξεις
1. Οι μετατάξεις του προσωπικού μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε,
γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε, μετά από σχετική εισήγηση των
Διοικητών των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
2. Οι μετατάξεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε, μετά από
σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης και
υποδοχής.
3. Για τις ανωτέρω μετατάξεις δεν απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. (παρ. 1 του
άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει).
4. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από
το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο,
ένστολο ή μη, η μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές, η αμοιβαία μετάταξη,
καθώς και η μετάταξη για λόγους υγείας του μετατασσόμενου, του/της συζύγου
του, των τέκνων του, οι οποίοι αποδεικνύονται από σχετικές ιατρικές
γνωματεύσεις, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει
συμπληρώσει πενταετία από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή
μετάθεση.
Επίσης, η πενταετία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις μετατάξεων που
πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του ν.
3528/2007.
5. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των οικείων Υ.Πε, διαφωνούν για τη μετάταξη,
τότε το αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται στο Υπουργείο
Υγείας, προκειμένου να αποφασίσει ο Υπουργός. Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση των οικείων Διοικητών των Υ.Πε, στην
οποία επιπλέον θα αναγράφονται αναλυτικά, οι οργανικές θέσεις του κλάδου
στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές,
προσωποπαγείς και θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου αυτού, καθώς και ο αριθμός των
υπαλλήλων του ίδιου κλάδου που υπηρετούν με απόσπαση, τόσο στο Φ.Π.Υ.Υ
προέλευσης, όσο και στο Φ.Π.Υ.Υ υποδοχής. Αιτήματα μετατάξεων τα οποία
δεν συνοδεύονται από την ανωτέρω αναφερόμενη αιτιολογική έκθεση,
επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε. χωρίς να εξετάζονται.
6. Τα αιτήματα μετατάξεων υπαλλήλων μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. που
εκκρεμούσαν κατά την 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4368/2016)
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση της Π.Υ.Σ.,
ολοκληρώνονται από τις οικείες Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στις οποίες επιστρέφονται,
χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση του υπαλλήλου και νέα γνωμοδότηση των
οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και χωρίς πλέον την έγκριση της Π.Υ.Σ.,
σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:
α) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας
Δ.Υ.Πε. ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Υ.Πε., στην
οποία διαβιβάζονται.
β) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., για τις οποίες υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών
συμβουλίων, ολοκληρώνονται από την Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στην οποία
διαβιβάζονται, με την έκδοση κοινής απόφασης των οικείων Διοικητών.
γ) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., για τις οποίες δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών
συμβουλίων, ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας.
δ) Αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. οι οποίες
έχουν ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και τους συναρμόδιους
Υπουργούς, ολοκληρώνονται με την έκδοσή τους από το Υπουργείο Υγείας.
ε) Αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. οι οποίες
έχουν ήδη υπογραφεί από τους αρμόδιους Διοικητές Υ.Πε., ολοκληρώνονται με
την έκδοσή τους από την οικεία Δ.Υ.Πε.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 71 του
Ν. 3918/2011 (μη δικαίωμα συμμετοχής του προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. σε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007), εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάταξης
1. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ. δύο (2) φορές το
χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο, από την πρώτη εργάσιμη έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των μηνών αυτών. Οι αιτήσεις μετάταξης που υποβάλλονται για
λόγους υγείας του μετατασσόμενου υπαλλήλου, του/της συζύγου του και των
τέκνων του, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, υποβάλλονται
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016, οι
αιτήσεις μετάταξης του μηνός Μαρτίου, υποβάλλονται μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2016.
2. Η μετάταξη υλοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και στην περίπτωση
που δεν υπάρχει, υλοποιείται με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρο 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/2011).
Άρθρο 4
Μεταθέσεις
Οι μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε
υλοποιούνται με βάση τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 67 του Ν. 3528/2007.
Άρθρο 5
Μετακινήσεις
Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε δύναται να μετακινείται προσωπικό, πλην των
ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας Δ.Υ.Πε. Επίσης με κοινή απόφαση
των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ δύναται να μετακινείται προσωπικό από Φ.Π.Υ.Υ
μιας Δ.Υ.Πε σε Φ.Π.Υ.Υ άλλης Δ.Υ.Πε. Για τις εν λόγω μετακινήσεις δεν απαιτείται
γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακινήσεων
αυτών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον
μηνών εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους. Η παράταση της μετακίνησης
πραγματοποιείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου.
Άρθρο 6
Αποσπάσεις υπαλλήλων του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
Υπάλληλοι του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, πλην των ιατρών
Ε.Σ.Υ., δύνανται να αποσπώνται σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας
Ν.Π.Δ.Δ. μετά από αίτησή τους και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών. Οι εν
λόγω αποσπάσεις διενεργούνται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του φορέα υποδοχής. Για τις αποσπάσεις αυτές ισχύει η δέσμευση της
πενταετίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν. 4368/2016.

healthreport
Λαυρέντης Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.