Λίγες μόνο μέρες κράτησαν τα πανηγύρια της κυπριακής κυβέρνησης για τη δήθεν έξοδο από το μνημόνιο. Η πρωτοφανής –για τα δεδομένα του νησιού– απεργία των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία έχει προκαλέσει τρομερό εκνευρισμό στην κυβέρνηση και στα συστημικά ΜΜΕ.
(Σημ.Τι είχες Γιάννη...και στην Κύπρο! Το φαινόμενο είναι διεθνές!)
   Όχι μόνο ξέ­σπα­σε σε μια πε­ρί­ο­δο που φαι­νό­ταν να μην υπάρ­χει καμία αντί­στα­ση στην επι­βο­λή σκλη­ρής λι­τό­τη­τας αλλά και η αντο­χή της είναι εντυ­πω­σια­κή. Από τις 15 Μάρτη οι νο­ση­λευ­τές και νο­ση­λεύ­τριες μέλη της ΠΑ­ΣΥ­ΝΟ (απλή συνωνυμία με την εδώ ΠΑΣΥΝΟ - καμμία σχέση!), του με­γα­λύ­τε­ρου σω­μα­τεί­ου νο­ση­λευ­τών πα­γκύ­πρια, έχουν κα­τέ­βει σε απερ­γία κό­ντρα σε θεούς και δαί­μο­νες: αψη­φώ­ντας τους εκ­βια­σμούς της κυ­βέρ­νη­σης, πα­ρα­με­ρί­ζο­ντας τη συμ­βι­βα­στι­κή στάση των συν­δι­κα­λι­στι­κών ηγε­σιών αλλά και αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την απει­λή του κοι­νω­νι­κού αυ­το­μα­τι­σμού –αφού οι συ­κο­φα­ντί­ες ενα­ντί­ον τους δί­νουν και παίρ­νουν.
«Οι νο­ση­λευ­τές πα­ρε­μπο­δί­ζουν την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία των νο­σο­κο­μεί­ων και κρα­τά­νε ομή­ρους ανυ­πο­ψί­α­στους πο­λί­τες» λένε
αυτοί που έχουν δια­λύ­σει τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και προ­σπα­θούν να τα κλεί­σουν ορι­στι­κά με το μνη­μο­νια­κής έμπνευ­σης σχέ­διο ανα­διάρ­θρω­σης της υγεί­ας. Ποια είναι όμως τα αι­τή­μα­τα της ΠΑ­ΣΥ­ΝΟ που έκα­ναν την κυ­βέρ­νη­ση Ανα­στα­σί­α­δη να τους κη­ρύ­ξει πό­λε­μο; Η αντι­με­τώ­πι­ση της υπο­στέ­λε­χω­σης των νο­σο­κο­μεί­ων, η ανα­γνώ­ρι­ση των πα­νε­πι­στη­μια­κών τους σπου­δών και οι ανά­λο­γες αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς, και η εξα­σφά­λι­ση διε­τών συμ­βά­σε­ων για τους νε­οει­σερ­χό­με­νους νο­ση­λευ­τές.
Τα αι­τή­μα­τά τους πε­ρι­λαμ­βά­νουν δη­λα­δή τα απο­λύ­τως ανα­γκαία για την ομαλή λει­τουρ­γία των νο­σο­κο­μεί­ων και την επαρ­κή πε­ρί­θαλ­ψη των ασθε­νών. Τα αι­τή­μα­τά τους αφο­ρούν άμεσα ή έμ­με­σα όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους στην Κύπρο. Αμεσα γιατί προ­α­σπί­ζουν τη δη­μό­σια υγεία και διεκ­δι­κούν κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­θαλ­ψη για όλους μας και έμ­με­σα γιατί διεκ­δι­κούν ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα που έχουν κα­τα­πα­τη­θεί τα τε­λευ­ταία χρό­νια σε όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους.
Ο αγώ­νας των νο­ση­λευ­τών χρειά­ζε­ται την αλ­λη­λεγ­γύη μας (σε Κύπρο και Ελ­λά­δα)
Έχου­με λοι­πόν όλα τα στοι­χεία μιας απερ­γί­ας με τρο­με­ρή δυ­να­μι­κή. Το ερώ­τη­μα που μπαί­νει σ’ αυτήν τη φάση είναι πώς μπο­ρεί να υπάρ­ξει συ­νέ­χεια. Χρειά­ζε­ται να βρει στή­ρι­ξη αυτός ο αγώ­νας για να φτά­σει ως τον τε­λι­κό του στόχο. Αν οι νο­ση­λευ­τές αφε­θούν μόνοι τους, η συ­ντο­νι­σμέ­νη πίεση ΜΜΕ, κυ­βέρ­νη­σης και επι­χει­ρη­μα­τιών θα είναι συ­ντρι­πτι­κή. Η κυ­βέρ­νη­ση ορ­γα­νώ­νει τη με­τα­φο­ρά ασθε­νών σε ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές πλη­ρώ­νο­ντας αδρά τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου και ενορ­χη­στρώ­νει ποι­νι­κές διώ­ξεις των απερ­γών. Η ΠΑ­ΣΥ­ΝΟ έχει ήδη κα­ταγ­γεί­λει προ­σπά­θειες από το υπουρ­γείο Υγεί­ας για εκ­φο­βι­σμό και απει­λές κατά μελών της και για ποι­νι­κές κα­ταγ­γε­λί­ες ενα­ντί­ον τους. Η επί­θε­σή τους όμως δεν φαί­νε­ται να στα­μα­τά εδώ. Τις τε­λευ­ταί­ες ώρες κυ­κλο­φο­ρεί ένα ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νο σχέ­διο: η «πρό­σλη­ψη» απερ­γο­σπα­στών νο­ση­λευ­τών ακόμα και από την Ελ­λά­δα με στόχο το κλεί­σι­μο της απερ­γί­ας.
Αυτοί οι σχε­δια­σμοί πρέ­πει να κα­τα­λή­ξουν στο μέρος που τους αρ­μό­ζει: στον υπό­νο­μο. Δεν μπο­ρού­με να τους αφή­σου­με να δια­λύ­σουν ό,τι έχει απο­μεί­νει από τη δη­μό­σια υγεία σε μια χώρα που ήδη κα­τα­λαμ­βά­νει μία από τις υψη­λό­τε­ρες θέ­σεις στην ΕΕ για τις δα­πά­νες στην ιδιω­τι­κή υγεία. Ούτε μπο­ρού­με να δε­χτού­με το επι­χεί­ρη­μα ότι δεν υπάρ­χουν λεφτά από μια κυ­βέρ­νη­ση που πριν από λίγες μέρες ανα­κοί­νω­σε πως θα δια­θέ­σει επι­πλέ­ον 35 εκατ. ευρώ ετη­σί­ως για την πρό­σλη­ψη 3.000 επαγ­γελ­μα­τιών οπλι­τών –από Κύπρο και Ελ­λά­δα– σε μία από τις πιο στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νες πε­ριο­χές του πλα­νή­τη.
Οι νο­ση­λευ­τές ήδη πήραν τις απο­φά­σεις τους. Στην τε­λευ­ταία γε­νι­κή τους συ­νέ­λευ­ση στις 28 Μάρτη σή­κω­σαν το γάντι κλι­μα­κώ­νο­ντας τα απερ­για­κα μέτρα και η ΠΑ­ΣΥ­ΝΟ κά­λε­σε τα μέλη της «να προ­βαί­νουν σε κα­ταγ­γε­λί­ες όταν απει­λού­νται ή εκ­φο­βί­ζο­νται». Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε την ορ­γά­νω­ση απερ­για­κού τα­μεί­ου και καλεί την κοι­νω­νία και τους ερ­γα­ζό­με­νους από όλους τους χώ­ρους να στη­ρί­ξουν ενερ­γά τον αγώνα τους.
Ο αγώ­νας των νο­ση­λευ­τών είναι αγώ­νας όλων μας
Θα χρεια­στεί το κι­νή­μα συ­μπα­ρά­στα­σης στον αγώνα των νο­ση­λευ­τών που ήδη έχει εμ­φα­νι­στεί να εντα­θεί και να βα­θύ­νει, καθώς και να μπουν στη μάχη των απερ­γιών ερ­γα­τι­κοί χώροι που έχουν στο ενερ­γη­τι­κό τους ανά­λο­γες εμπει­ρί­ες αγώνα, όπως ο αγώ­νας ενά­ντια στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις ημι­κρα­τι­κών ορ­γα­νι­σμών (τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, ενέρ­γεια, λι­μά­νια). Το γε­γο­νός ότι οι ερ­γα­ζό­με­νοι της Αρχής Ηλε­κτρι­σμού Κύ­πρου έχουν προ­κη­ρύ­ξει απερ­γία για τις 6/4 είναι ένα βήμα με βα­ρύ­νου­σα ση­μαία. Όλες αυτές οι δυ­νά­μεις μπο­ρούν να συν­θέ­σουν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα κό­ντρα στα σχέ­δια της κυ­πρια­κής κυ­βέρ­νη­σης. Σε αυτήν τη μάχη, η στάση των νο­ση­λευ­τών στην Ελ­λά­δα είναι κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας. Εί­μα­στε βέ­βαιοι πως αυτοί που έχουν ζήσει στο πετσί τους τη μη­μο­νια­κή λαί­λα­πα και ξέ­ρουν να αντι­στέ­κο­νται δεν θα δε­χτούν να φο­ρέ­σουν την ατι­μω­τι­κή στολή του απερ­γο­σπά­στη που φαί­νε­ται να τους ράβει η κυ­πρια­κή κυ­βέρ­νη­ση.


Rproject