-->

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

«Πήρε» ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας

Πήρε ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας [Το ΦΕΚ] 
«Πήρε» ΦΕΚ η Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητικής Μεταρρύθμισης) - Άρθρο στο ψηφισμένο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία - όπως παρουσίασε και ανέλυσε από την πρώτη στιγμή με απόλυτα νομική ακρίβεια ΜΟΝΟ το epoli.gr - παρατείνονται οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017.
  Συγκεκριμένα,
Άρθρο 16
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά»
Τα 3 κρίσιμα σημεία του Άρθρου
Α) οι ισχύουσες συμβάσεις οι οποίες παρατείνονται, είναι αυτές που έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
Β) παρατείνονται αυτοδικαίως και
Γ) αφορά τις δίμηνες συμβάσεις, που έχουν συναφθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 και έχουν παραταθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους (2016).
Το ΦΕΚ

Επισυνάπτεται ΚΑΙ ολόκληρο το ΦΕΚ
ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα
 
Από epoli.gr
(Το πήραμε από sismanoglio.blogspot.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου